:: CE EĞİTİMLERİ ::

 

CE İŞARETİNE GENEL BAKIŞ

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği
Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir
zorunluluktur..

Bu düzenleme, üreticilerin CE Markasını ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE Markası üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduġu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilenürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir.


CE Belgelendirme Kapsamı / CE İşareti Direktifleri (Yönetmelikleri, Mevzuatları)


• Alçak Gerilim Direktifi 73/23/E EC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
• Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
• Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC
• Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC
• Asansör Direktifi 95/16/EC
• Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC
• ATEX Direktifi 94/9/EC
• Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC
• Gürültü Direktifi 2000/14/EC
• Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
• Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
• Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
• Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
• Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik
Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
• Ölçü Aletleri Yönetmeliği
• İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
• Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
• Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
(94/9/AT)
• Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
• Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
• Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
• Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
• Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
• Gezi Tekneleri Yönetmeliği
• Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
• Gemi Teçhizatı YönetmeliğiCE İŞARETİ (belgesi) OLMAZSA NE OLUR?

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi)
olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye’de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE
işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan
ürünlere getirilecektir.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İTHALATTA CE İŞARETİ (belgesi) ?
3. Dünya ülkesindeki bir imalatçı aynı Üye Ülke dahilindeki bir imalatçı gibi ürünü AB pazarına sürerken
CE işareti (belgesi) almak zorundadır. Yeni Yaklaşım Direktiflerine göre ürününü tasarlamalı, üretmeli
ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir.
Eğer üretici ya da üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine
getirmek zorundadır. Yani 3. ülkelerden yapılan ithalatlarda CE İşareti (belgesi) sorumluluğu ithalatçı
firmaya aittir. Bir başka deyişle, firmalar ithal ettikleri ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti
etmek zorundadır.
Eğitimin Hedefi: CE Marking hakkında bilgilerin verilmesi ve katılımcıların istedikleri ürünlere
Uygulayabilmesi
Hedef Kitle: CE hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim İçeriği:

• CE İşareti Nedir ?
• Hangi ürünler için CE İşareti gerekli ?
• Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri
• Modüller
• CE İşareti almak için neler yapılmalı ?
• Akreditasyon
• Onaylanmış Kuruluşlar
• Uygunluk Değerlendirme Prosedürü
• Teknik Dosya hazırlanması
• Uygunluk Beyanı hazırlanması
• Risk analizi