HABER POSTASI

Mail listemize Katılın Yeniliklerden, Eğitimlerden Haberdar Olun


:: İLGİLİ LİNKLER ::

 


:: Marka Patent ::

 

Marka Tescil Prosedürleri

Hukuki Haklar

Marka İzleme

Yurtdışında Marka Tescili
Marka Sınıfları

 

Marka Tescil Prosedürleri

Marka araştırma uzmanlarınca ilgili sektörlerde ön araştırması yapılan markanın, tesciline bir engel görülmemesi halinde başvuru işlemlerine geçilir.

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na (TPE) başvurulduğu andan itibaren markanın hukuki koruması başlar. Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka başvurusunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında incelerler. Tescil edilmesi için bir engel görmediği markaları Resmi Marka Bülteninde yayına çıkarır.

Yayın suresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz durumu açıktır.
3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda, TPE tescile karar verir ve tescil ücreti talep eder. Söz konusu ücretin ödenmesinden sonra ise marka tescil belgesi alınır.

 

 Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

 

 • Markanın örneği

 • Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi

 • Vekâletname

 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise ticari faaliyetini gösterir belge

 • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi veya kimlik numarası

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, özel düzenlemelerden ve genel olarak da Türk Ticaret Kanununun haksız rekabeti düzenleyen hükümlerinden yararlanır.
Marka haklarının korunması ile ilgili esasları, kuralları ve koşulları, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanundaki hükümler kapsar.
Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, bu düzenlemelere dayanarak, mahkemeden bazı istemlerde bulunabilir.

Hukuki Haklar

A) Hukuki sorumluluk

1. Marka hakkında tecavüz fiillerinin durdurulması davası,
2. Tecavüzün giderilmesi davası,
3. Tecavüzün önlenmesi davası,
4. Tecavüzün tespiti davası,
5. Tazminat davaları
a) Maddi tazminat davası,
b) Manevi tazminat davası,
c) İtibar tazminatı davası,
6. Delillerin tespiti,
7. El koyma,
8. Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması,
9. Markaların silinmesi ve imha,
10. Hükmün ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı,
11. İhtiyati tedbirler,
12. Gümrük korunması.


B) Cezai sorumluluk

Marka hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak (katılma) ayırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır (KHK m. 61/A). 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı kanun ile KHK nın 61/A maddesinde yapılan değişiklikle cezalar ağırlaştırılmıştır.
Markadan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir:
a) Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,
b) 27.000. Yeni Türk Lirasından, 46.000.Yeni Türk Lirasına kadar para cezası,
c) İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
d) Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri.

 

Marka İzleme

Markalar tescil edildikten sonra da olası taklitlerine karşı dikkatle takip edilmesi gerekir. Çünkü markaların tescil edilmesi taklit edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Taklitçilerin takibi ise sektörün içinde olan firma yetkililerince yapılabilir. Firma yetkilileri piyasada kendi markalarına benzer bir markaları tespit edip gerekli hukuki işlemleri yapmalıdırlar.

Koruma altına alınan markaların piyasada takip edilmesi ve benzerlerinin tespit edilmesi kadar Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuruların da izlenmesi, benzerlerinin tespit edilmesi ve tescilin engellenmesi de gereklidir. Fakat firma sahipleri tescilli markaların benzerlerinin resmi kurumca tescillenemeyeceğini düşündükleri için telafisi güç zorluklarla karşılaşırlar.

Türk Patent Enstitüsüne aylık ortalama 3000 civarında marka başvurusu yapılmaktadır. Türk Patent Enstitüsü memurları “markaların karıştırılma olasılığını” kendi bakış açısı ile yorumlar, karışmayacağını düşünürse resmi markalar bülteninde yayınlar. Türk Patent Enstitüsü yayınladığı markaları herkesin gördüğünü varsayar, bir itiraz gelmediği takdirde markayı tescil eder. Fakat resmi markalar bülteninde yayınlanan markaların tümü tescil edilebilir değildir. Tescilinde normal şartlarda tescilli başka bir markaya benzer yorumu olabilecek veya tescilli marka sahibinin piyasada tanınma şeklinden dolayı markanın ününden yararlanabilecek markalar da yayınlanabilir. Bu dönemde daha önce tescilli marka sahibinin başvurusu yapılan markayı tespit edip, tescil işlemini engellemesi gereklidir. Aksi takdirde tescilli markaya benzer olan marka tescil edilir. Tescil edildikten sonra Türk Patent Enstitüsüne itiraz yapılamaz. Tescilin iptali ise sadece dava ile mümkündür ki bu işlem çok zaman alıcı ve maliyetli bir işlemdir. 

Kaliteport, marka izleme hizmeti ile kendisine bu konuda yetki vermiş kişi veya şirketlerin markalarını izler. İzlenen marka yayınlanan tüm markalarla karşılaştırılır. İnceleme sonucu benzer olarak tespit edilen markalar marka izleme yetkisi vermiş tescilli marka sahibinin onayı ile itiraz edilir ve tescil önlenmeye çalışılır.

 

Yurtdışında Marka Tescili

 

Neden Yurtdışında Marka Tescili? 

 

Hızla küreselleşen dünyada markalar artık uluslararası ticaret hayatında başarının anahtarlarından biri olmuştur. Bir marka sadece tescil edildiği ülkede koruma altına alınabildiği için, yurtdışı atılımlar düşünen şirketler markalarını yurtdışında da tescil ettirmelidirler. Aksi takdirde, ihracat yapılan ülkelerde, benzer markaların olması riski mevcut olup, esas hak tescilli marka sahibinin olduğundan, ihracat yapan şirket açısından büyük maddi zararlara sebep olabilir. Ayrıca yurtdışı marka tescilleri, uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin ve rekabet edebilmenin ön şartlarından biridir. Bu şekilde markanın statüsü global pazarda da güvenlikte olacak ve haksız rekabetin önüne geçilebilecektir.

Bir marka başvurusu ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışı tescil işlemleri yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak uluslar arası olarak kabul edilir. Bu öncelik hakkına Rüçhan Hakkı denir.

 

 1. §   Madrid Protokolü İle Uluslararası Marka Başvurusu  

 Yurtdışı tescil işlemleri prosedür ve masraflar açısından zorlukla yürütülen işlemlerdi. Bu zorlukların aşılması ve marka tescil işlemlerinde maliyetin azaltılıp sürecin hızlandırılması Türkiye 1999 tarihi itibariyle Madrid Protokolü’ne ile dahil olmuştur. Bu Protokol sayesinde Türk firmaları için üye 72 ülkede markalarını tescil ettirme imkânı doğmuştur. Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya vb önde gelen ülkeler üyeler arasındadır.

Bu sistemde, tescil başvurusu üye ülkelerden tümü için olabileceği gibi, tercih edilen ülkelere de başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir ülkenin markayı kabul etmemesi diğer ülkeleri etkilememektedir.   Yaklaşık 12 – 18 aylık sürede tescil kararları alınabilmekte, 10 yıllık dönemlerde yenilemelerin yapılması yeterli olmaktadır.

 


 1. §   Avrupa Topluluğu Markası Başvurusu (CTM)  

 Marka başvurusunun, tek bir işlemle bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlilik kazanmasını sağlayan Topluluk Markası Sistemi, 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türk vatandaşları da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak tek bir başvuru ile topluluk üyesi 27 ülkede koruma talep edilebilmektedir.

Fakat marka başvurusu tek bir üye ülkede reddedilirse diğer ülkeler için de başvuru reddedilmiş sayılmakta olduğu için bu sistem tavsiye edilmemektedir. Avrupa topluluğu üyeleri, Madrid Sistemine üye oldukları için, bu yolla tescile gidilmesi söz konusu riski ortadan kaldırmaktadır.


 

 • Oapı Unıon Tescili  

OAPI Union Patent ve Marka Ofisi nezdinde yapılan endüstriyel tasarım tescilleri, Afrika Ülkeleri olan; Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Cote D’ivorie, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlanabilmesini sağlamaktadır

 

 1. §         Ülkesel Marka Tescilleri  

Yurtdışında korunmak istenen markaların bireysel ülke başvuruları da mümkün olup, arzu edilen ülkelerdeki partnerlerimiz aracılığıyla resmi patent ofislerine başvurular ve bunların takibi yapılmaktadır. Her ülkenin marka mevzuatında, uygulamalarında ve ücretlerinde farklılıklar olmaktadır

Bu tip başvuruların başarılı takibi, uluslararası tesciller konusunda deneyim ve özel uzmanlık gerektirmektedir.

 

 

 • Marka Yenileme  

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Marka Yenileme işlemi için marka tescil numarası gereklidir.

 

 • Marka Devir   

Marka başvurusu veya belgesi, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmında üçüncü şahıslara devredilebilir.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez.

Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir.

Marka devir işlemi için; Noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

 

Marka Lisans  

Bir markanın kullanım hakkına lisans denir. Markanın lisansı tescil edildiği hizmetlerin veya ürünlerin bir kısmı ya da tamamı için bir başka kişiye lisans yoluyla verilebilir. İnhisarı lisans ve inhisarı olmayan lisans şeklinde iki türü vardır. İnhisarı lisans, lisans veren başkasına lisans veremez, marka üzerindeki hakkını açık tutmadığı sürece kendisi de markayı kullanamaz.

Lisans sözleşmesinde aksi karşılaştırılmamışsa inhisarı lisansa sahip olan kişi, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markadan doğan hakkına tecavüz etmesiyle, marka sahibinin yasalar yoluyla açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisarı olmayan lisans da ise marka lisans sahiplerinin böyle bir durumda lisans açma hakkına sahip değildirler.

Eğer sözleşmede karşılaştıramamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere veremez. Buna alt lisans veremez de denilebilir.

Marka lisans hakkına sahip kişi, markanın koruma zamanında markasını kullanabilir, markasını her türlü tasarruf edebilir. Marka sahibi uygulamalarına uygunluk dâhilinde, lisans alan üreten malın veya yapılan hizmetlerin kalitesini garanti olunacak önlemleri alır. Sözleşme şartlarını lisans alan bu kararları ihlal ederse, tescilli markadan doğan haklarını, lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürebilir. Lisans markalar sicile kayıt edilmezse, iyi niyetli diğer kişilere karşı ileri sürülemez.

Marka lisans için; Noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir

Türk Patent Enstitüsü Kararına İtiraz ve Dava   

Türk Patent Enstitüsü'nün kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.  Enstitü itirazı haklı görürse, kararını değiştirir. Enstitü itirazı reddederse, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına karşı, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava hem Enstitü'ye hem de marka tescil başvurusunda bulunan ya da itiraza rağmen başvurusu tescil edilmiş kişiye karşı açılır. 

 

Marka Sahibiyle İlgili Değişiklikler   

 

  Marka sahibi markasını tescil ettirdikten sonra unvanını, firmasının çeşidini (nev’i) ,adresini değiştirmesi, şirket birleşmesi, Marka sahibinin ölümü halinde, mirasçılara intikal ettirilmesi veya markanın iptali gibi değişiklerin markalar sicilinde de değişmesi gerekir.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla marka tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir başvuruyla yapılır.

 

Diğer Marka Hizmetleri

Ünvan değişikliği kaydı için; Unvan değişikliğini gösterir Türkiye ticaret sicil gazetesi

Nevi (şirket türü) değişikliği kaydı için,  Nev'i değişikliğini gösterir Türkiye ticaret sicil gazetesi

Adres değişikliği için, Adres değişikliğini gösterir Türkiye ticaret sicil gazetesi gereklidir.

Şirket birleşmesinin kaydı için; Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da noter tasdikli sureti gereklidir.

Marka veraset ve intikal işlemleri için;  Mahkemeden alınmış veraset ilamı gereklidir.

Marka tescil iptali için; Noter onaylı, iptal yetkisini de içerir vekaletname gereklidir.